SEE Results मा बिगत साल को 4.0 GPA

2072 BS: 2 जना 

2073 BS:  4 जना

2074 BS: 74 जना

2075 BS: 106 जना

2076 BS: 9319 जना

कोरोना ज़िन्दाबाद!!?

यो पटक विद्यार्थीहरु धेरै मेहेनेती भएका हुन् कि स्कुलले मनपरि ग्रेड दिएको होला ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *