कम्पनी दर्ताको लागी आवश्यक कागजपत्रहरु :

कम्पनी दर्ताको लागी आवश्यक कागजपत्रहरु :

 कम्पनी दर्ताको लागी निवेदन ।
 प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र २ प्रति ।
 प्रस्तावित कम्पनीको नियमावली २ प्रति ।
 संस्थापक शेयरधनीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको 
  प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 कुनै निकायको पूर्व स्वीकृति वा इजाजत आवश्यक पर्ने 
  भए त्यस्तो निकायको स्वीकृति वा इजाजत ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *